Ochrana soukromí a osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek Služby dostupných na internetové adrese https://vysnenasvatba.eu/podminky-pouzivani/. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.

I. Zpracování osobních údajů

1. Provozovatelem je Filip Janás (se sídlem U Kostela 94, 671 25 Hodonice, IČ 07978511), který je správcem osobních údajů.

2. Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel Provozovateli jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jiné údaje o zařízení, ID uživatele pro účely vedení uživatelského účtu. Poskytnutí údajů pro tyto účely není zákonným ani smluvním požadavkem a je tak dobrovolné. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že může být kdykoliv odvolán.

3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, ID uživatele, přihlašovací údaje, mohou být Provozovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z podmínek používání.

4. Provozovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám vlastními prostředky či prostřednictvím zpracovatelů uvedených v těchto podmínkách, zejména pak prostřednictvím společnosti Wedos Internet, a.s. (Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 28115708), jako poskytovatele serverové infrastruktury. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě.

5. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel jako správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat Provozovatele či příslušného zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali resp. omezili jejich zpracování (od 1.5.2020), provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali resp. provedli výmaz (od 1.5.2020).

6. Uživatel dále bere na vědomí, že má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu (od 1.5.2020) s tím, že v případě vznesení takové námitky nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány.

7. Na Provozovatele se může Uživatel ohledně ochrany osobních údajů kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected] Uživatel bere na vědomí, že má také právo obrátit se s případnou stížností přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Uživatel má dále právo získat své osobní údaje, které poskytl Provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo je předat jinému správci s tím, že má právo na to, aby osobní údaje byly Provozovatelem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

II. Obchodní sdělení

1. Při Registraci do Služby (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutého kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla Provozovatelem zasílána obchodní sdělení týkající se Služby. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.