Podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

1. VysnenaSvatba.eu (dále jen „Web“) je webovou aplikací zaměřenou na poskytování informací o dodavatelích použitelných pro aktivity svatební organizace.

2. Provozovatelem Web je Filip Janás, IČ 07978511 (dále jen „Poskytovatel“).

3. Uživatelem Web může být fyzická i právnická osoba, která Aplikaci užívá (dále jen „Užívatel“).

4. Použitím webové aplikace uživatel stvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

II. Práva a povinnosti uživatele

1. Vytváření uživatelských účtů a další využívání jakýchkoli funkcionalit webu je zcela dobrovolné a zodpovědnost za všechny jejich dopady nese výhradně uživatel.

2. Uživatel je aplikaci povinen využívat dovoleným způsobem a pouze v rámci jejího zamýšleného určení (viz. Úvodní ustanovení – odstavec 1).

3. Uživatelům je zcela zakázáno chovat se v prostředí webu nevhodně, v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně platnými pravidly služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

4. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje dostupnost webu ani její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem.

5. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nelze zcela zrušit. Provozovatel se však zavazuje, že údaje uživatelských účtů neposkytuje třetím osobám a chrání je v maximální možné míře před odcizením nebo zneužitím.

6. Uživatel zodpovídá za správnost a přesnost údajů, které pomocí webu zveřejňuje, a zároveň se zavazuje přidávat pouze taková data, informace, fotografie atd., se kterými má právo takto nakládat.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb webu, vyjma uživatelů s placeným členstvím, které se řídí obchodními podmínkami.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za data v aplikaci přidaná jakýmkoliv Uživatelem.

3. Poskytovatel negarantuje dostupnost webu, její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem ani její funkčnost.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese – , který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.

V. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, problematika, kterou tyto podmínky používání neupravují, se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

2. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.5.2020.